• English
  • Romana

Principalele riscuri ale actionarului minoritar pe piata de capital

Atunci când vrei să faci bani pe piaţa de capital trebuie să fi conştient că devii partener de afaceri, adică coproprietar al unei companii, alături de oameni necunoscuţi. Bineînţeles că sunt multiple avantaje în realizarea unei investiţii într-o companie listată- gradul (teoretic) mare de transparenţă, existenţa unor norme imperative care asigură protecţia investitorilor etc., însă dacă rămâi acţionar minoritar poţi să simţi şi unele dezavantaje. Şi atunci, poate te gândeşti dacă nu era mai bine să mergi ca ceilalţi prieteni sau cunoscuţi pe „imobiliare” şi să laşi altora bursa.

 

Riscurile la care este expusă o participaţie minoritară într-o companie sunt variate şi pot să apară sub diverse forme. Cauza acestor riscuri trebuie căutată în dorinţa acţionarilor care controlează compania de a obţine profituri fără a ţine cont de eventuala lezare a intereselor celorlalţi acţionari

Vom identifica aceste riscuri doar la nivel generic, întrucât am analizat pe tot parcursul acestei lucrări cazurile particulare de încălcare a drepturilor acţionarilor, riscurile ce se nasc în momentul în care o persoană achiziţionează un pachet de acţiuni al unei societăţi, fără însă ca acest pachet să-i asigure controlul asupra acestei companii.

 

§1. Riscul exproprierii[1] 

 

            Exproprierea reprezintă, după cum bine se cunoaşte, operaţiunea în care este pierdut dreptul de proprietate asupra acţiunilor. Exproprierea se poate realiza direct sau indirect. Riscul acţionarilor minoritari este acela de a pierde dreptul de proprietate asupra acţiunilor în schimbul unei valori inferioare valorii reale.

 

O modalitate legală de expropriere directă este exercitarea dreptului de squeeze-out, prevăzut în legislaţia noastră de art. 206 din Legea nr. 297/2004. Potrivit acestui text,

 urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul (acţionarul majoritar) are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situaţii:

a) deţine acţiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social;

b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei.

            În momentul de faţă, prevederile art. 206 din Legea nr.297/2004 sunt inoperante, întrucât CNVM a pierdut un litigiu legat de delistarea Eurom Bank, fiind anulate astfel prevederile art. 74 alin.8 din Regulamentul CNVM nr.1/2006. Acest text impunea obligativitatea acţionarilor rămaşi în societate după derularea unei oferte publice de cumpărarea de către o persoană care îndeplinea condiţiile art. 206 din Legea nr.297/2004 de a vinde acţiunile deţinute acţionarului majoritar care îşi exercita dreptul de squeeze out. Prin anularea acestei norme legale, exercitarea dreptului de squeeze out nu mai este posibilă în momentul de faţă, după cum nici delistarea unei societăţi nu mai este posibilă din iniţiativa acţionarului majoritar care îşi exercită acest drept.

 

            Exproprierea indirectă se realizează prin mai multe modalităţi. Cele mai frecvente par a fi:

A.     Lichidarea voluntară a societăţii. Operaţiunea de lichidare poate fi voluntară, situaţie în care acţionarul majoritar va putea adopta diverse strategii pentru a acorda acţionarilor minoritari sume cât mai reduse drept contravaloare a acţiunilor deţinute de aceştia: subevaluarea activelor, care sunt apoi preluate în natură de acţionarul majoritar, vânzarea fictivă a activelor către interpuşi ai acţionarului majoritar în cadrul lichidării la sume inferioare valorii de piaţă a acestora etc.

B.       Lichidarea forţată a societăţii prin contractarea unor datorii fictive – avem de-a face cu bancruta frauduloasă într-un asemenea caz.

C.     Vânzarea majorităţii activelor societăţii la preţuri inferioare valorii reale. În acest caz, acţionarii societăţii respective vor păstra un drept de proprietate asupra unor acţiuni a căror valoare reală va fi extrem de redusă comparativ cu momentul anterior operaţiunii de înstrăinare. Practic, deşi se păstrează dreptul de proprietate asupra acţiunilor, valoarea economică a acestora este drastic redusă, putând tinde spre zero. Vânzarea activelor este coroborată în unele cazuri cu operaţiuni de „sifonare” a lichidităţilor din compania respectivă astfel încât drumul spre insolvenţă este astfel scurtat. În legislaţia română, orice act juridic de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societăţii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în cazul societăţilor listate, iar în cazul societăţilor închise orice act juridic cu o valoare de peste 50% trebuie aprobat de AGEA. Principiile guvernanţei corporative impun informarea publicului cu privire la tranzacţiile importante de acest gen. 

 

§2. Riscul diluării 

 

      Participaţiile acţionarilor minoritari pot fi diluate prin următoarele metode:

  1. Majorarea capitalului social prin ridicarea sau nerespectarea dreptului de preferinţă.

În unele situaţii nu este nevoie să fie încălcat dreptul de preferinţă, întrucât acţionarii minoritari nu vor achiziţiona noi titluri ale unui emitent care le încalcă drepturile şi interesele, riscul investiţional fiind ridicat datorită atitudinii managementul şi suspiciunilor privind scurgerea de fonduri din compania respectivă. Pe de altă parte, în cazul unui emitent nelichid pe piaţa de capital sau a unuia nelistat, acţionarii minoritari nu îşi vor majora expunerea prin participarea la majorarea de capital social, deoarece momentul ieşirii din societate şi a valorificării titlurilor respective este incert.

  1. Emiterea de obligaţiuni convertibile în acţiuni cu ridicarea sau nerespectarea dreptului de preferinţă.

C.     Fuziunea. În cazul fuziunilor, cota de participare la capitalul social al noii entităţi rezultate în urma fuziunii va fi diminuată fie că este vorba de acţionarii societăţii absorbite, fie că este vorba de cei ai societăţii absorbante, fie că este vorba de acţionarii societăţilor care se contopesc. Din acest motiv se acordă acţionarilor care nu sunt de acord cu operaţiunea de fuziunea dreptul de a se retrage din societate şi acela de a primi un preţ stabilit pe baza unor criterii legale pentru acţiunile lor. În sistemele de drept în care protecţia acţionarilor minoritari este puternică, aceştia vor putea obţine un preţ favorabil pentru titlurile lor fie prin negociere cu acţionarul majoritar care a impus operaţiunea de fuziune[2], fie prin intermediul instanţei, atunci când acţionarul majoritar încalcă normele de drept care ocrotesc interesele acţionarilor minoritari.

D.     Vânzarea unei părţi importante din active la preţuri inferioare valorii de piaţă. Deşi numărul de acţiuni ale acţionarilor minoritari rămâne acelaşi, valoarea economică a acestora este mult redusă.

 

§3. Imposibilitatea înstrăinării acţiunilor

 

      Ieşirea de la tranzacţionare a unei societăţi reprezintă o atingere fundamentală adusă intereselor şi drepturilor investitorilor pe piaţa de capital, care au realizat investiţia tocmai în considerarea calităţii de societate listată a emitentului respectiv. Interesul acţionarului majoritar de a delista emitentul vine în vădită contradicţie cu interesele acţionarilor minoritari, care sunt puşi în situaţia de a pierde orice valoare economică încorporată de titlurile respective. Interesul acţionarului majoritar este de a controla o societate fără a fi nevoit să dea socoteală acţionarilor minoritari, fără a fi obligat să îi informeze în legătură cu operaţiunile economice efectuate şi fără a informa terţii (Bursa, CNVM) permanent în legătură cu situaţia societăţii. Interesele acţionarilor minoritari sunt de a cunoaşte permanent situaţia societăţii în care au investit şi de a-şi putea vinde în orice moment participaţiile.

În cazul în care societatea emitentă se retrage de la tranzacţionare şi nu mai există un preţ stabilit pe piaţa de capital pentru acţiunile sale, dar, mai important, nu mai există nici atractivitate pentru investitori de a achiziţiona aceste titluri, acţionarii minoritari ajung „captivi”, neputând valorifica în niciun mod acţiunile deţinute.

În plus valoarea acestor acţiuni se reduce considerabil ca urmare a ieşirii de la tranzacţionare şi a încetării obligaţiilor de transparenţă şi protecţie a investitorilor stipulate de legislaţia pieţei de capital.

Suspendarea de la tranzacţionare a emitentului, datorită unor demersuri ale acţionarului majoritar, reprezintă o altă formă în care sunt afectate interesele acţionarilor minoritari, prin imposibilitatea exercitării dreptului de dispoziţie asupra acţiunilor, pe o perioadă limitată este adevărat. În scopul prevenirii unor astfel de acţiuni abuzive, reglementările europene în vigoare limitează perioada de suspendare, decisă de autoritatea de reglementare şi control sau de către operatorul de piaţă la maxim 10 zile lucrătoare.

 

§4. Riscul neparticipării la profitul obţinut de societate

 

            Acţionarul majoritar poate să impună în adunarea generală o hotărâre în sensul reînvestirii profitului realizat de companie sau a includerii acestuia în rezerve. Neacordarea de dividende reprezintă un risc major pentru un investitor care a achiziţionat titlurile emitentului în considerarea acestui obiectiv.

            Acţionarul majoritar preferă să nu acorde acţionarilor minoritari nicio sumă de bani din profitul obţinut, ci să-l reinvestească, direcţionându-l către entităţi pe care le controlează.

            Acţionarii minoritari pot avea surpriza să constate că după ce au ieşit din societate ca urmare a unei operaţiuni de delistare a unei companii care a înregistrat întotdeauna pierderi sau, atunci când a obţinut profit, l-a reinvestit, în mod miraculos aceasta va avea un parcurs ascendent, iar beneficiile rezultate vor fi distribuite în întregime sub formă de dividende.

În unele legislaţii (de exemplu Carolina de Nord – SUA), este prevăzut un drept specific al acţionarilor ce au anumite deţineri din capitalul social de a solicita acordarea de dividende, indiferent de decizia impusă în AGA de acţionarul majoritar.

 

§5. Riscul scăderii valorii acţiunilor datorită operaţiunilor desfăşurate de administratorii şi directorii societăţii

 

            În varianta cea mai optimistă, rezultatele companiei pot fi deficitare datorită unor decizii de afaceri neinspirate ale persoanelor care ocupă funcţii de conducere.

            În varianta pesimistă, managementul companiei încheie acte juridice care au drept efect scurgerea de fonduri din societate şi favorizarea unor terţe entităţi controlate prin interpuşi de manageri sau de acţionarul majoritar. Este vorba de aşa-numitele related parties transactions, noţiune tradusă în legislaţia pieţei de capital din România prin sintagma tranzacţii cu persoane implicate. S-a constatat[3] că tranzacţiile cu persoane implicate sunt reduse şi produc efecte restrânse în societăţile în care există mulţi acţionari, o structură restrânsă a consiliului de administraţie, un director general independent şi bine plătit, precum şi administratori care beneficiază de prime din profitul societăţii.

            Un semnal de alarmă pentru acţionarii minoritari în privinţa operaţiunilor derulate de consiliul de administraţie îl reprezintă nivelul de numerar deţinut de companie. Cu cât procentul de numerar păstrat de societate este mai ridicat cu atât riscul derulării unor operaţiuni dăunătoare pentru interesele companiei şi ale acţionarilor ei (a celor minoritari, căci este de presupus că acţionarii care deţin controlul beneficiază de pe urma operaţiunilor respective) creşte. Din această perspectivă, în statele unde drepturile acţionarilor sunt mai bine protejate nivelul de numerar deţinut de companii este considerabil mai scăzut faţă de statele cu o mai slabă protecţie a acţionarilor minoritari[4].

            O altă variantă de încălcare a intereselor acţionarilor minoritari o reprezintă acordarea unor remuneraţii şi beneficii exagerat de mari managementului şi altor funcţionari ai societăţii, aceasta fiind şi o modalitate de „ieşire” legală a lichidităţilor din companie.


[1] Utilizăm termen de expropriere în sens larg şi nu în sensul limitat de legislaţia civilă română la operaţiunea derulată de o entitate de drept public. În accepţiunea folosită pe parcursul acestui capitol, exproprierea poate fi realizată de orice acţionar majoritar.

[2] E. Croci, Intragroup M&A Minority shareholders protection and legal origin, Financial Management Association, European Conference, studiu, aprilie 2007, p. 4, www.fma.org/Barcelona/Papers.

[3] E.A. Gordon, E. Henry, D. Palia, Related Parties Transactions: Associations with Coprorate Governance and Firm Value, rru.worldbank.org/PapersLinks/Rights – Shareholders, p. 6.

[4] A. Dittmar, J.M. Smith, H. Servaes, International Corporate Governance and Corporate Cash Holdings, School of Business Administration, University of Washington, Journal of Finance and Quantitive Analyses, vol. 38, nr. 1, Martie 2003, p. 111.

Share |