• English
  • Romana

Reprivatizarea AUTOMOBILE CRAIOVA SA si piata de capital

Tranzacţia prin care statul român a înstrăinat un pachet de 72,4% din acţiunile   din acţiunile Automobile Craiova SA (simbol AUCS) la un preţ de 4,155 Euro/acţiune este considerată de Legea pieţei de capital din România nr.297/2004, art. 205 alin.2, drept o tranzacţie exceptată de la normele imperative impuse de art. 203 din lege referitoare la obligativitatea efectuării ofertei publice de preluare în cazul dobândirii unui procent de peste 33% din capitalul social al unui emitent tranzacţionat pe o piaţă reglementată.

 Totodată, reprezintă o tranzacţie exceptată de la regula imperativă a tranzacţionării acţiunilor listate numai pe piaţa de capita. Codul BVB prevede în art. 130 din Secţiunea a 3 a Capitolului 5 din Titlul II că „tranzacţiile exceptate” sunt transferurile directe ale dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, calificate astfel prin reglementările CNVM.

Potrivit art. 81 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale depozitarul central poate efectua transferuri directe în cazul privatizării.

 

Fiind o astfel de tranzacţie, preţul la care se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor nu suportă rigorile prevăzute de legislaţia pieţei de capital putând avea orice valoare.

Din nefericire există şi o lege specială care reglementează situaţia privatizărilor, extrem de permisivă pentru  autoritatea statală, care îngăduie alegerea oricărei metode de vânzare a participaţiilor statului, începând de la negocierea directă cu un singur ofertant şi sfârşind, cu situaţia normală şi transparentă în care privatizarea se efectuează pe piaţa de capital.

Nu vom discuta acum despre concordanţa acestei legi speciale a privatizării cu normele şi directivele europene. Ne vom rezuma a analiza efectele legale pe care le poate avea vânzarea unui pachet majoritar de acţiuni de către stat către o anumită persoană, în contextul în care societatea emitentă este admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar acţionarii minoritari ai acesteia sunt îndreptăţiţi să beneficieze de aplicarea principiului protecţiei investitorilor.

 

Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni dintre AVAS şi Ford constituie o informaţie privilegiată în momentul de faţă

 

În legea pieţei de capital în cadrul art. 226 alin.1 se instituie obligativitatea emitenţilor de a informa fără întârziere publicul şi CNVM cu privire la informaţiile privilegiate ce îl privesc în mod direct. Regulamentul CNVM nr.1/2006 include prin art. 113 pct.A alin.1 lit.d) printre informaţiile privilegiate care trebuie raportate şi schimbările survenite în controlul asupra societăţii emitente, ori vânzarea pachetului de 72, 4% reprezintă fără dubiu o astfel de situaţie.

În data de 7 septembrie, emitentul a anunţat preţul oferit de compania Ford pentru pachetul sus-menţionat de acţiuni. Strict legal nu era vorba de o schimbare de control la acea dată, întrucât nu fusese încheiat contractul de vânzare cumpărare de acţiuni, prin urmare nu se putea vorbi încă de transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor.

Însă, potrivit dispoziţiilor art.224 alin.5 din lege, emitentul admis la tranzacţionare este obligat să întocmească un raport privind orice eveniment care ar putea influenţa preţul acţiunilor, preţul oferit de cumpărător fiind desigur un astfel de eveniment. În cazul analizat, raportul cerut de norma legală s-a referit doar la preţul pe acţiune oferit de singurul potenţial cumpărător, nefiind precizate, în raportul către operatorul de piaţă efectuat în temeiul alte caracteristici esenţiale ale ofertei. Unele dintre aceste elemente, au fost anunţate ulterior, într-o formă improprie, ele referindu-se la nivelul investiţiilor pe care compania Ford se obligă se le realizeze. Astfel, pe lângă preţul pentru pachetul de 72,4% din capitalul social al societăţii Automobile Craiova SA, cumpărătorul şi-a asumat obligaţia investirii a 675 milioane de Euro cu titlu de investiţii tehnologice şi 2 milioane de euro cu titlu de  investiţii de mediu.

Aceste caracteristici au fost anunţate investitorilor pe piaţa de capital printr-un raport curent publicat în data de 12.09.2007 pe website-ul BVB. În acel moment, acţiunea AUCS era suspendată de la tranzacţionare, din data de 10.09.2007. Între momentul anunţării preţului pe acţiune oferit de Ford şi momentul suspendării de la tranzacţionare în cursul şedinţei de tranzacţionare din 10.09.2007, preţul titlurilor AUCS a coborât cu 24,86%, maximul posibil.

La reluarea tranzacţionării, după anunţul privind semnarea contractului de privatizare, în data de 13 septembrie preţul acţiunilor AUCS a coborât în continuare cu 15,82%.

Marea majoritate a vânzătorilor de titluri AUCS în şedinţele bursiere din 10 şi 13 septembrie 2007 presupunem că nu au cunoscut elementele tranzacţiei dintre AVAS şi Ford. Reacţia lor a fost absolut emoţională, cauza fiind preţul oferit de cumpărător, de aproape trei ori mai mic decât preţul la care se tranzacţionaseră în data de 7 septembrie acţiunile AUCS pe piaţa Rasdaq.

 

În situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni dintre AVAS şi Ford conţine clauze care, odată date publicităţii, vor genera o creştere a preţului de piaţă a acţiunilor AUCS, foştii acţionari ai companiei care şi-au înstrăinat participaţiile datorită ştirii negative privind preţul redus oferit de compania Ford, vor fi în mod evident prejudiciaţi. Ei vor fi îndreptăţiţi să se iniţieze o procedură judiciară împotriva emitentului pentru recuperarea prejudiciului, ţinând cont că acesta nu a respectat dispoziţiile art. 226 alin.1 din Legea nr.297/2004, nedezvăluind publicului informaţiile privilegiate care îl privesc în mod direct.

 

Există aspecte de manipulare a pieţei de capital în privatizare Automobile Craiova?

 

Teoretic, statul are dreptul să încheie tranzacţii exceptate de la regimul juridic conturat de legislaţia pieţei de capital, înstrăinând, în cadrul procesului de privatizare acţiunile din portofoliul său la un alt preţ decât cel înregistrat pe piaţa de capital. Potrivit art. 13 alin.2 din OUG nr.88/1997, vânzarea acţiunilor trebuie să se facă „la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă”. Numai că în cazul AUCS, metoda de privatizare aleasă a fost negocierea directă, iar interpretarea constantă dată normei legale din cadrul art.13 este aceea că în urma acestei negocieri se formează un alt preţ de piaţă, „special”, faţă de cel înregistrat pe piaţa de capital. În cazul Automobile Craiova, oferta a fost de 4,15 Euro/acţiune, preţ acceptat de AVAS fără obiecţiuni, astfel încât preţul de piaţă „special” a fost de 4,15 euro/acţiune. O interpretare contrară ar conduce la concluzia că orice privatizare a unei societăţi listate ar trebui să fie supusă regulilor juridice ale pieţei de capital, inclusiv celor referitoare la variaţia maximă de preţ admisă.

În discuţie nu este aşadar legalitatea preţului propriu-zis oferit de Ford, ci modalitatea în care această informaţie, disparată, necorelată cu alte informaţii conţinute în contractul de privatizare, a avut vocaţia de a induce în eroare investitorii în titluri AUCS.

Potrivit art.244 alin.5 lit.c) din Legea pieţei de capital, reprezintă o faptă de manipulare a pieţei de capital diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare.

În mass media au apărut o serie de informaţii, referitoare la contractul de privatizare care ar fi putut influenţa comportamentul investitorilor:

a)                           Faptul că acest contract se referă doar la vânzarea activelor care contribuie la realizarea producţiei de automobile şi nu şi la terenurile sau alte imobile aflate în patrimoniul Automobile Craiova; prin urmare, preţul oferit s-ar referi doar la această activitate de producţie;

b)                          Faptul că societatea cumpărătoare şi-a asumat un anumit nivel al producţiei pentru următorii ani;

c)                           Faptul că societatea cumpărătoare se obligă să achiziţioneze componente necesare producţiei de pe piaţa din România etc.

 

Transmiterea prin media a acestor informaţii de către persoane care ştiu sau ar trebui să ştie că sunt false sau induc în eroare poate reprezenta infracţiunea de manipulare a pieţei de capital, întrucât creează o imagine falsă pentru investitorii în acţiunile AUCS cu privire la poziţia economică a societăţii respective.

 

Desigur, aceste suspiciuni referitoare la informaţiile privilegiate nedezvăluite potrivit legii şi la manipularea pieţei de capital prin diseminarea de informaţii eronate ar fi putut fi înlăturate dacă emitentul Automobile Craiova SA ar fi fost suspendat de la tranzacţionare dinaintea momentul anunţării preţului oferit de unicul ofertant şi până la diseminarea către public a informaţiilor relevante din contractul de privatizare, acţiune obligatorie dacă ţinem cont de cele două mari principii care guvernează piaţa de capital : transparenţa emitenţilor şi protecţia investitorilor.

Share |