• English
  • Romana

PIATA FOREX. Necesitatea reglementarii si a supravegherii

CRISTIAN DUTESCU

 

I. Natura tranzacțiilor încheiate pe piața forex de investitorii de retail

—În realitate, pe ”piața forex” cvasiunanimitatea tranzacțiilor în care sunt implicați investitori de retail sunt tranzacții în marjă, cu efect de levier.
—
—În același timp, livrarea valutei care face obiectul contractului nu are loc în mod efectiv într-un termen scurt  de decontare (T+2, T+3), contractul privind  perechea valutară se comportă ca un instrument financiar derivat. Cu alte cuvinte, dacă se cumpără de 100,000 Eur  130,000 USD nu vor intra în contul investitorului în 3 zile lucrătoare cele 130,000 USD, astfel încât vorbim în realitate de un contract pe diferență și nu de o tranzacție spot

II. Cadru legal  actual

 

—Potrivit Anexei I Secțiunea C pct. 9 din Directiva 2004/39/CE, contractele pentru diferență sunt considerate ca aparținând categoriei instrumentelor financiare aflate sub incidența directivei.
—
—Contractul pentru diferenţă, adică CFD-ul, sau orice  contract pe derivate reprezintă un instrument financiar conform interpretării Comisiei Europene.
—
—Un contract de intermediere având ca obiect investiţiile în instrumente financiare, astfel cum sunt acestea definite de MiFID (Anexa I Secţiunea C din MiFID), nu se poate încheia pe teritoriul Uniunii Europene (sau în teritoriile asociate) fără a respecta dispoziţiile legale privind autorizarea (art. 5 alin. 1 din MiFID)

II. Cadru legal  actual

 

—Firmele de investiții care operează platforme de tranzacționare de tip forex sunt în mod necesar autroizate de autoritatea competentă, dacă își au sediul pe teritoriul Uniunii Europene.
—

Intermediarii pot intra în parteneriat cu aceste firme de investiţii în calitate de introducing broker sau de deţinători de “white label”.

Activitatea de introducing broker presupune ca deţinătorul acestei calităţi să fie o firmă de investiţii autorizată, întrucât presupune preluarea sau transmiterea de ordine de la proprii clienţi către firma de investiţii care va executa ordinele.

 

Deţinătorul unui “white label” poate prezenta produsele unei companii ca fiind ale sale, însă pentru a prelua şi executa ordine ale clienţilor trebuie să fie autorizat, potrivit MiFID.

III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în care sunt implicați investitori de retail

—

A) Definirea tranzacțiilor de tip forex, astfel încât să nu existe niciun dubiu cu privire la natura operațiunilor încheiate, respectiv stabilirea prin intermediul unei definiții legale a difenței dintre tranzațiile pe piața spot (aflate în afara incienței MiFID) și a celor pe piața la termen (aflate sub MiFID)

B) Stabilirea unui regim juridic clar aplicabil serviciilor de investiții financiare referitoare la instrumente financiare derivate, incluzând:

    1. Monopolul intermediarilor autorizaţi şi instituirea interdicției efectuării tranzacțiilor forex de către persoane neautorizate și stabilirea unor sancțiuni penale în legislația specială (de tipul exercitării fără drept a unei profesii)

 

III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în care sunt implicați investitori de retail

—

       2. Stabilirea fără echivoc a incidenței regimului juridic aplicabil firmelor de investiții pentru tranzacții cu instrumente financiare în privința tuturor intermediarilor care oferă servicii privind tranzacționarea pe ”piețele forex” -. De aici rezultă drept consecințe cel puțin următoarele:

 

—f1) cerință de capital minim-art. 7 din Legea nr. 297/2004, inclusiv respectarea normelor de adecvare a capitalului
—f2) cerințe de raportare și de informare a investitorilor, ante și post momentului încheierii contractului;
—f3) participarea la fondul de compensare a investitorilor a intermediarilor;
—f4) aplicarea regimului juridic al încheierii contractelor la distanță;
—f5) respectarea cerințelor privind administratorii, conducătorii și acționarii semnificativi ai firmelor de investiții ce prestează servicii pe piața forex etc.

III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în care sunt implicați investitori de retail

—

C) Introducerea unor obligaţii specifice pentru intermediarii care prestează servicii pe pieţe de tip OTC cu CFD-uri, ori alte instrumente derivate, având şi calitatea de contraparte a clienţilor în astfel de tranzacţii (operatori independenţi). Spre exemplu:

- modificarea marjelor şi a spreadului numai cu notificarea prealabilă a clienţilor.

-interdicţia întârzierii introducerii ordinelor în platformă (a executării) înainte de anumite evenimente importante;

-respectarea obligațiilor privind informarea înainte de tranzacționare și după încheierea tranzacțiilor. Informațiile vor fi oferite pe un suport durabil, în sensul art.2 lit.z) din Regulamentul nr. 32/2006. Un website este considerat a fi calificat drept suport durabil numai în situația în care permite stocarea informațiilor o perioadă de timp necesară scopului propus ( perioada de derulare a contractului) și permite reproducerea fără modificări a informației stocate.

III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în care sunt implicați investitori de retail

—

-Atunci când un client inițiază o poziție de sens contrar care are o dimensiune mai mică decât cele deschisă inițial, se închid în ordine pozițiile în ordinea vechimii lor, intermediarul neavând dreptul de a decide ordinea închiderii pozițiilor

-În contractul de intermediere este necesar să se menționeze locurile de executare a tranzacțiilor, introducându-se informații privind persoana care este proprietara și/sau utilizatoarea platformei de tranzacționare, în situația în care aceasta este alta decât intermediarul.

- Intermediarii să asigure proceduri de identificare și de evitare a conflictelor de interese, astfel încât nicio persoană implicată în emiterea și introducerea ordinelor clienților în sistemul de tranzacționare să nu dețină un rol, direct ori indirect în stabilirea cotațiilor instrumentelor financiare tranzacționate în cadrul sistemului electronic de tranzacționare operat de intermediar;

III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în care sunt implicați investitori de retail

—

D) Stabilirea incidenței EMIR (Regulamentul 648/2012 al Parlamentului European) pentru tranzacțiile forex, în situaţia în care un intermediar execută ordine în afara pieţelor reglementate

E) Stabilirea unor reguli uniforme și neechivoce de marketing (eventual prin acordarea permisiunii efectuării de cold calls, dar cu implementarea unei ”Do not call list” și cu respectarea legislației privind comunicările telefonice și electronice).

     1) Înfiinţarea unei liste publice la ASF pe care se pot înscrie toate persoanele care nu doresc să primească comunicări nesolicitate în legătură cu serviciile de investiții financiare

    2) Contactarea nesolicitată, prin orice mijloace, a potențialilor clienți de retail în vederea oferirii de servicii și activități de investiții și servicii conexe să se realizează exclusiv de către intermediarii înregistrați în Registrul A.S.F. și în Registrul operatorilor de date cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001, direct prin personalul angajat, ori prin intermediul agenților delegați. 

III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în care sunt implicați investitori de retail

—

F) Identificarea metodelor de manipulare/prejudiciere a investitorilor de retail de către ”brokerii” de forex și descrierea metodelor ( a conduitelor ilicite), cu titlu de exemplu, non-limitativ, în reglementarea ce se va adopta.

 

G) Adoptarea unor reglementări care să contureze regimul juridic şi condiţiile exercitării activităţii de agent delegat, având în vedere faptul că promovarea serviciilor de investiţii financiare se realizează în cea mai mare parte a cazurilor prin intermediul unor persoane care îndeplinesc rolul agenţilor delegaţi, astfel cum este această noţiune definită în MiFID şi în legislaţia română.

Share |