• English
  • Romana

2018 - Noutati legislative in domeniul pietei de capital si al achizitiilor publice

Astfel, cu privire la piața de capital vom sublinia următoarele regulamente și norme:

  1. 1.    Regulamentul delegat nr. 64/2018 al Comisiei Europene din data de 29 septembrie 2017, de completare a Regulamentului (UE) 1101/2016 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a preciza modul în care trebuie aplicate criteriile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) pentru a evalua dacă anumite evenimente ar afecta în mod semnificativ și cu urmări negative integritatea piețelor, stabilitatea financiară, consumatorii, economia reală sau finanțarea gospodăriilor și a întreprinderilor în unul sau mai multe state membre.

 

Regulamentul (UE) 2016/1011 enumeră cinci domenii în care ar putea apărea efecte negative semnificative. Regulamentul delegat nr. 64/2018 vine în completarea Regulamentul (UE) 2016/1011 și statuează că autoritățile competente evaluează dacă exista efecte negative semnificative asupra acestor cinci domenii, respectiv: asupra integrităţii pieţelor, asupra stabilităţii financiare, asupra consumatorilor, asupra economiei reale sau finanţării gospodăriilor şi a întreprinderilor în unul sau mai multe state membre, iar in cazul în care se aşteaptă ca astfel de efecte negative semnificative să aibă loc în mai mult de un stat membru, se efectuează o evaluare separată pentru fiecare stat membru în parte, precum şi o evaluare generală pentru toate statele membre.

Prezentul regulament se aplică direct în toate statele membre.

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0064&qid=1516363315126&from=RO 

 

  1. 2.    Regulamentul nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006.

Potrivit acestui regulament, se aduce în lumină, atât o serie de modificări în ceea ce privește persoanele fizice și juridice străine ce își desfășoară activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru, cât și modificări de ordin administrativ în ceea ce privește depunerea documentelor oficiale echivalente, eliberate de autoritatea similară din acel stat membru, cum ar fi: înregistrarea acesteia la o autoritate similară cu Oficiului Național al Registrului Comerțului sau minimum de capital social impus de legislația statului membru pentru înființarea unei societăți.

La art. 11 alineatul (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 se modifică perioada în care S.S.I.F. are obligația să solicite la A.S.F. suspendarea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare, termenul fiind de maximum cinci zile lucrătoare de la data suspendării contractului individual de muncă. De asemenea, se introduce si o noua ipoteza in care S.S.I.F. are obligația să solicite la A.S.F. suspendarea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare, rezultand din cazul suspendării în temeiul art. 50 lit. a)-c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul fiind până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical."

Regulamentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.

 

Link: https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/regulamente-cnvm/479-2018-regulamente-piata-de-capital-1/6219-regulament-nr-1-2018-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-asf-nr-8-2015-privind-agentii-pentru-servicii-de-investitii-financiare-agentii-delegati-si-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-nr-32-2006-privind-serviciile-de-investitii-f

 

  1. 3.    NORMA NR. 2/ 2018 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare.

A fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 71 din 23 ianuarie 2018, completând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 ce are o mare importanță pentru domeniului contabil cu privire la: raportarile anuale întocmite pe baza datelor din balanța de verificare cuprinzând elementele determinate potrivit prevederilor IFRS ; diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare; veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global; etc, ce necesita sa fie conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară.

 

Link: https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/norme-cnvm/478-2018-norme-metodologice-capital-legislatie/6201-norma-nr-2-2018-pentru-modif-si-compl-normei-asf-nr-39-2015

 

În privința domeniului achizițiilor publice vom evidenția Hotararea nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 11 ianuarie 2018.

Prin urmare, se aproba condiţiile generale şi specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziţie publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect exclusiv execuţia de lucrări şi care sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile şi/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 si cele care au ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări şi care sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile şi/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

În cuprinsul Hotărârii nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 se precizează expres că aceasta  nu se aplică în cazul contractelor din cadrul proiectelor finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi aprobate înainte de data intrării în vigoare a acesteia.

Link: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr-1-din-10-ianuarie-2018-pentru-aprobarea-condi%C5%A3iilor-generale-%C5%9Fi-specifice-pentru-anumite-categorii-de-contracte.pdf

Share |