top of page

GDPR

Dear customers,

As of 25 May 2018, the provisions of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC, adopted by the European Parliament and the Council on 27 April 2016, became directly applicable in all European Union Member States.

SCP DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII processes your personal data (name, surname, CNP, geolocation data, telephone address, e-mail address) exclusively on the basis of the legal assistance contract concluded and for the fulfilment thereof.

We assure you that your personal data are protected by specific security measures and that they are under no circumstances transferred or offered for use to other entities (e.g. marketing, sales companies, etc.), and are used only for the purpose of fulfilling the legal assistance contract concluded, such as: judicial authorities (legal basis) or other state authorities (ANAF, OSIM, ORDA, etc.).

Personal data provided with your consent are and will be collected and processed by SCP DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII exclusively for the purpose of fulfilling the legal assistance contract concluded.

In accordance with the General Data Protection Regulation, SCP DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII has concluded a service contract in the field of personal data protection for the provision of personal data protection services with S.C. COPYRIGHT CONTROL CONSULTING S.R.L., respectively external DPO.

 The contact details of the DPO are as follows:

- Name and surname: Marinescu Ana-Maria

- mobile: 0723.241.399

- e-mail: amm_marinescu@yahoo.com  

 The personal data is kept by S.C. CYBERTEK SYSTEMS S.R.L.  

 

For any questions or requests regarding personal data, including in order to exercise your rights, you should contact the person in charge of personal data protection according to the contact details mentioned above.

 

SCP DUȚESCU AND ASSOCIATES

Cristian Duțescu

Managing Partner

***

Stimați clienți,

Începând cu data de 25 mai 2018, au devenit aplicabile în mod direct, în toate statele Uniunii Europene, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016.

SCP DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII prelucrează datele dvs. personale (nume, prenume, CNP, date de geolocalizare, adresă de telefon, adresă de e-mail) exclusiv în temeiul contractului de asistență juridică încheiat și pentru îndeplinirea acestuia.

Vă asigurăm de faptul că datele dvs. personale sunt protejate prin măsuri specifice de securitate și că acestea sub nicio formă nu sunt înstrăinate sau oferite spre utilizare altor entități (de exemplu companii de marketing, vânzări etc.), fiind utilizate numai în scopul îndeplinirii contractului de asistență juridică încheiat, cum ar fi: autorități judiciare (temei legal) sau alte autorități ale statului (ANAF, OSIM, ORDA etc).

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de SCP DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII exclusiv în scopul îndeplinirii contractului de asistență juridică încheiat.

În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor, SCP DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII a încheiat un contract de prestări servicii în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru asigurarea serviciilor de responsabil date cu caracter personal cu S.C. COPYRIGHT CONTROL CONSULTING S.R.L., respectiv DPO extern.

 Datele de contact ale DPO-ului sunt următoarele:

- Nume și prenume: Marinescu Ana-Maria

- mobil: 0723.241.399

- e-mail: amm_marinescu@yahoo.com  

 Evidența datelor cu caracter personal este asigurată de S.C. CYBERTEK SYSTEMS S.R.L.  

 

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, trebuie să luați legătura cu responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal conform datelor de contact mai sus menționate.

 

SCP DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII

Cristian Duțescu

Avocat coordonator

bottom of page